Back
Harsha Saxena

Harsha Saxena

Managing Director
Vidyanath Rangojoo

Vidyanath Rangojoo

Director
Timothy Kirkman

Timothy Kirkman

Director
Samesh Toraskar

Samesh Toraskar

Manager Client Relationship
Herman lobo

Herman lobo

Marketing Executive
Pragati Kedia

Pragati Kedia

Creative designer
Vimal Gandhi

Vimal Gandhi

Social Media Executive